.:: Lokman AYVA ::. İstanbul Milletvekili
Lokman Ayva'nın Resmi ve İstanbul Resimleri
Yakınlaştır
1x 2x 4x 6x 8x

Türkçe - English

New Page 1

İLETİŞİM

 

 

 
 
Torba'nın getirdikleri

TORBA'NIN GETİRDİKLERİ

Özürlülere Merkezi Memur Sınavı getirildi

657 sayılı kanunda yapılan ilk değişiklik, bugüne kadar yapılamayan bir
uygulamaya ilişkindir. Bugüne kadar her kamu kurumu özürlü sınavını kendisi
yapmakta idi. Yapılan yeni düzenlemeye göre bu sınav artık merkezi
yapılacak, yerleştirme de merkezi yapılacaktır. Bu şekilde, özürlülerin il
il, sınav sınav dolaşması uygulaması bitecektir.

Özürlü personel çalıştırma yükümlülüğü:

MADDE 53- Kurum ve kuruluşlar bu Kanuna göre çalıştırdıkları personele ait
kadrolarda %3 oranında özürlü çalıştırmak zorundadır. %3'ün hesaplanmasında
ilgili kurum veya kuruluşun (yurtdışı teşkilat hariç) toplam dolu kadro
sayısı dikkate alınır.

Özürlüler için sınavlar, ilk defa Devlet memuru olarak atanacaklar için
açılan sınavlardan ayrı zamanlı olarak, özürlü kontenjanı açığı bulunduğu
sürece özür grupları ve eğitim durumları itibarıyla sınav sorusu hazırlanmak
ve ulaşılabilirliklerini sağlamak suretiyle merkezi olarak yapılır veya
yaptırılır.

Özürlü personel çalıştırma yükümlüğünün yerine getirilmesinin takip ve
denetimi ile özürlülerin Devlet memurluğuna yerleştirilmesinden Devlet
Personel Başkanlığı sorumludur. Özürlü açığı bulunan kamu kurum ve
kuruluşları bir sonraki yıl için alım yapacakları özürlülere ilişkin
taleplerini her yılın Ekim ayının sonuna kadar Devlet Personel Başkanlığına
bildirmek zorundadır. Devlet Personel Başkanlığı kurum ve kuruluşların
bildirimi üzerine, özürlü kontenjanlarına yerleştirme yapabilir veya
yaptırabilir.

Özürlülerin memurluğa alınma şartlarına, merkezi sınav ve yerleştirmenin
yapılmasına, eğitim durumu ve özür grupları dikkate alınarak kura usulü ile
yapılacak yerleştirmelere, özürlülerin görevlerini yürütmelerinde hangi
yardımcı araç ve gereçlerin kurumlarınca temin edileceğine, kamu kurum ve
kuruluşlarınca özürlü personel istihdamı ile ilgili istatistiksel verilerin
bildirilmesine ilişkin usul ve esaslar ile diğer hususlar Özürlüler İdaresi
Başkanlığının görüşü alınarak Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanacak
yönetmelikle düzenlenir."


Yeni düzenleme ile özürlülerin çalışma sürelerinin başlama ve bitiş saatleri
ile öğle dinlenme süreleri farklı belirlenebilecektir.

657 sayılı Kanunun 100 üncü maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

"Ancak özürlüler için; özür durumu, hizmet gerekleri, iklim ve ulaşım
şartları göz önünde bulundurulmak suretiyle günlük çalışmanın başlama ve
bitiş saatleri ile öğle dinlenme süreleri merkezde üst yönetici, taşrada
mülki amirlerce farklı belirlenebilir.

Özürlü memurlara da isteği dışında gece nöbeti ve gece vardiyası görevi
verilemeyecek.

657 sayılı Kanunun 101 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 101- Günün yirmidört saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışan
Devlet memurlarının çalışma saat ve şekilleri kurumlarınca düzenlenir.

Ancak, kadın memurlara; tabip raporunda belirtilmesi hâlinde hamileliğin
yirmidördüncü haftasından önce ve her hâlde hamileliğin yirmidördüncü
haftasından itibaren ve doğumdan sonraki bir yıl süreyle gece nöbeti ve gece
vardiyası görevi verilemez. Özürlü memurlara da isteği dışında gece nöbeti
ve gece vardiyası görevi verilemez."

 

Ayrıca 2022 sayılı yasaya gore özürlü aylığı alanlardan haksiz aylık almış
olanların cezaları silindi. Ana parada herhangi bir silme söz konusu değil.

 

 

 

New Page 1
Ak Parti Web Sitesi