.:: Lokman AYVA ::. İstanbul Milletvekili
Lokman Ayva'nın Resmi ve İstanbul Resimleri
Yakınlaştır
1x 2x 4x 6x 8x

Türkçe - English

New Page 1

İLETİŞİM

 

 

 
 
MEB Özürlü Personel Alımı

Sizlerden gelen soruları Bakanlığa iletmiş bulunuyoruz. Bakanlık'ın verdiği yanıtları aşağıda bulabilirsiniz.

Soruların Yanıtları:

TC. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Personel Genel Müdürlüğü
                                                                                                                                                28/04/2010

 

 Sayı  : B.08.0.PGM.O.07.O3.914.02-.360
 Konu: Özürlü Personel Alımı. 

Sayın Lokman AYVA
İstanbul Milletvekili
Ak Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi
Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Üyesi
Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Türk Grubu Üyesi

İlgi    :  22/04/2010 tarihli yazı.

Bakanlığımızca 2010 yılı içerisinde istihdam edilecek özürlü personele ilişkin ilgi yazıda yönelttiğiniz sorular aşağıda cevaplandırılmıştır.

1- Adaylardan talep edilecek sınav ücretleri Merkezi sistem sınavları yasa ve Yönetmelikleri çerçevesinde Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi tarafından belirlenmektedir. Adaylardan gelen talepler göz önünde bulundurularak daha önceden 110 TL (Yüz on TL) olarak belirlenen sınav ücreti, Bakanlığımız Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü ve Devlet Personel Başkanlığınca birlikte yeniden değerlendirilerek yeni bir karar  oluşturulacaktır.

2.  Özürlü Personel istihdamı yapılmasına yönelik çalışmalarda, her kurum istihdam edeceği özürlü personel için öğrenim şartlarının da içerisinde yer aldığı özel şartları belirler. Bakanlığımızca da yapılacak olan özürlü istihdamında atama yapılacak kadro durumları değerlendirilerek öğrenim şartı belirlenmiştir.

3. Tüm unvanlara başvuruda bulunacak adayların sağlık kurulu raporlarında çalışabilir ifadesinin yer alması aranmayacaktır.

4-6. Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Yarışma Sınavları Hakkında Yönetmelik ilk defa devlet memurluğuna atanma yapılmasına ilişkindir. Bu nedenle söz konusu Yönetmelikte bu hususta yeni bir düzenleme yapılması halinde başka kurumda çalışan veya ayrılanların başvuruda bulunmaları mümkün olabilecektir.

5-   Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 6'ıncı maddesinin (d ) bendindeki "Öğretmenliğe ilk defa atanacaklar bakımından başvuruların ilk günü itibariyle kırk yaşından gün almamış olmak" hükmü gereği 40 yaşından büyük adaylar öğretmenlik için başvuruda bulunamazlar. Memur ve hizmetli kadrolarına atanacaklar için üst yaş sının getirilmemiştir.

7. Özürlülük Ölçütü ve Sınıflandırılması ve Özürlülere Verilecek  Sağlık Kurulu Raporları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri doğrultusunda düzenlenen sağlık kurulu raporunun alınması ve belirlenen diğer şartlarında taşınması halinde başvuru yapılabilir. Konuyla ilgili kılavuza htpp://www.meb.gov.tr , http//personel.meb.gov.tr adreslerinden ulaşılabilir.

8. Bakanlığımızca istihdam edilerek özürlü personelin sınav tarihi ve sınav saati aynı olduğu için.

Öğrenim durumları itibariyle iki unvana başvuru yapabilecek adaylar yalnızca bir unvan için başvuruda bulunabilirler.

9.   Mevzuatında. aksine bir düzenleme yapılmadığı takdirde özürlü personel istihdamı yapılabilmektedir.

10. Özürlü Sağlık Kurulu Raporunda "çalışamaz" ifadesi bulunmadığı takdirde atama yapılması mümkün olabilecektir,

Bilgilerinizi arz ederim.

Necmettin YALÇIN Bakan a.
Genel Müdür


 

 

 

 

New Page 1
Ak Parti Web Sitesi